Βελτίωση της εμπειρίας σας

Περιστρέψτε τη συσκευή

Πολιτική απορρήτου

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:

Ecocontrolgsm Srl
Via Enrico Mattei, 89 - 91 - Zona Industriale A - 86039 Termoli (CB)
info@ecocontrolgsm.it
ΑΦΜ: 01685830703

Φύση της ανάθεσης

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επικοινωνίας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η παροχή δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται την αδυναμία επικοινωνίας για τους άλλους σκοπούς.

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

  1. την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και την εκπλήρωση, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, συγκεκριμένων αιτημάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

  2. εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία της ΕΕ,

Όσον αφορά τους σκοπούς υπό α) και β), σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία και η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, δεδομένου ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ίδια τη σύμβαση ή/και για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε πριν από τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Τρόποι επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής.

Τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις και διενεργείται από διορισμένο προσωπικό.

Μεταφορά δεδομένων

Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο εντός της ΕΕ.
Ορισμένες εφαρμογές, όπως το Google Analytics και το reCaptcha, ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΕ.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των επιλογών των χρηστών σε σχέση με τα cookies είναι έξι μήνες, όπως απαιτείται από τη διάταξη.

Ο χρόνος διατήρησης των cookies ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο τους. Για τα cookies σκιαγράφησης προφίλ τρίτων, μπορείτε να συμβουλευτείτε απευθείας τις προδιαγραφές στους σχετικούς ιστότοπους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας ή επιχειρηματικούς σκοπούς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις υποχρεωτικές χρονικές περιόδους που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 ΕΕ 2016/679

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που τα αφορά ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία (άρθρο 15 και επόμενα του κανονισμού). Τα αιτήματα πρέπει να διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας ανακοίνωσης.

Δικαίωμα καταγγελίας

Τα υποκείμενα των δεδομένων που θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και πραγματοποιείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον εγγυητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του ίδιου του κανονισμού, ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη (άρθρο 79 του κανονισμού).

Το ευέλικτο απόρρητό μου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά cookies και cookies προφίλ. Πατώντας αποδοχή εγκρίνετε όλα τα cookies προφίλ. Κάνοντας κλικ στο refuse ή στο X αρνείστε όλα τα cookies προφίλ. Κάνοντας κλικ στο Προσαρμογή μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies προφίλ θα ενεργοποιηθούν.